Voorwaarden en Condities

LEES DEZE VOORWAARDEN aandachtig voordat u deze website (de "Site") gebruikt. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en gebruik van de Site, alsmede op de Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd), informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via de Site aan u worden verstrekt. Door de Site te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze Algemene Voorwaarden in hun geheel, naast alle andere beleidsregels die hierin worden vermeld of waarnaar hierin wordt verwezen, en alle andere wet- of regelgeving die van toepassing is op de Site, het internet en/of het World Wide Web. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden in hun geheel, gelieve de Site te verlaten

EIGENDOM VAN INHOUD

De site is eigendom van OluKai LLC en wordt geëxploiteerd door Authentic Brands VOF, officiële distributiepartner voor OluKai.eu. OluKai LLC en haar moederorganisatie, dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk, "OluKai"). Alle content op de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, graphics, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid, illustraties en software ("Content"), is eigendom van OluKai, haar licentiegevers en/of haar content providers. Alle elementen van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, het algemene ontwerp en de Inhoud, zijn beschermd door trade dress, auteursrecht, morele rechten, handelsmerk en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder deze of een andere overeenkomst met OluKai, mag geen enkel deel of element van de Site of de Content daarvan worden gekopieerd of doorgegeven via welk middel dan ook en blijven de Site, de Content daarvan en alle daarmee samenhangende rechten het exclusieve eigendom van OluKai of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

COPYRIGHT

Het auteursrecht op alle Content is en blijft eigendom van OluKai. Tenzij anders aangegeven in specifieke documenten op de Site, heeft u het recht om documenten, audio en video van de Site te bekijken, af te spelen, af te drukken en te downloaden, uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. U mag geen van de materialen wijzigen en u mag geen Content kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen. Behoudens voor zover toegestaan onder de wet met betrekking tot auteursrechten, mag u geen Content hergebruiken zonder eerst de toestemming van OluKai te hebben verkregen. In het kader van deze voorwaarden is het gebruik van dergelijk materiaal op een andere website of op een netwerkcomputeromgeving verboden. U zult geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen verwijderen van materiaal of andere inhoud op de Site.

In het geval dat je software (inclusief maar niet beperkt tot screensavers, iconen, video's en wallpapers) van de Site downloadt, wordt de software, inclusief alle bestanden, afbeeldingen die in de software zijn opgenomen of door de software zijn gegenereerd, en gegevens die bij de software horen (gezamenlijk de "Software") aan jou in licentie gegeven door OluKai. OluKai draagt geen eigendom van de software aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de software is vastgelegd, maar OluKai behoudt de volledige eigendom van de software en alle intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten. U mag de Software niet herdistribueren, verkopen, decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins terugbrengen tot een door mensen leesbare vorm.

HANDELSMERKEN

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van OluKai die hier worden gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot: het woordmerk "OluKai", het OluKai logo, het Makau Bone Hook logo, en de woordmerken "AnywhereAloha", "Walk Story", "Drop-in Heel", "Fit by Nature, Crafted by Hand", en "Ali'i Collection") zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van OluKai of haar dochterondernemingen, tenzij anders vermeld. U mag OluKai handelsmerken op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren of wijzigen, inclusief in reclame of publiciteit met betrekking tot de distributie van materiaal op de Site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olukai. Het gebruik van OluKai handelsmerken op een andere website of netwerk computer omgeving, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (of een deel van) de Site in een externe internet site of het creëren van links, hypertext, koppelingen of deep links tussen de Site en een andere internet site, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OluKai.

BEVEILIGING EN GEBRUIK VAN WACHTWOORDEN

U maakt een gebruikersnaam en wachtwoord aan om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde delen van deze Site, waaronder bestelgedeelten. Deel deze informatie met niemand. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DEZE SITE DOOR IEDEREEN DIE UW WACHTWOORD EN GEBRUIKERSNAAM GEBRUIKT, ONGEACHT OF DERGELIJKE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DEZE SITE DAADWERKELIJK DOOR U IS GEAUTORISEERD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE COMMUNICATIE EN TRANSMISSIES EN ALLE VERPLICHTINGEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT FINANCIËLE VERPLICHTINGEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT DERGELIJKE TOEGANG OF DERGELIJK GEBRUIK. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze site.

Wanneer u de Site gebruikt, of e-mails naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om elektronisch berichten van ons te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door kennisgevingen op de Site of via onze andere diensten te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden.

PRODUCTEN, INHOUD EN SPECIFICATIES

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Site volledig, nauwkeurig en actueel is; ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze Site echter soms onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. Wij doen geen toezeggingen met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie op deze Site. Producten op deze Site kunnen bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn, andere kenmerken hebben dan de vermelde producten of een andere prijs hebben dan de prijs die op deze Site wordt vermeld. Wij doen bijvoorbeeld alle redelijke inspanningen om de kenmerken van onze producten, met inbegrip van de toepasselijke kleuren, nauwkeurig weer te geven; de werkelijke kleur die u ziet, is echter afhankelijk van uw computersysteem en wij kunnen niet garanderen dat uw computer dergelijke kleuren nauwkeurig weergeeft. Bovendien kunnen wij zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in informatie over prijs en beschikbaarheid. Hoewel het onze gewoonte is bestellingen per e-mail te bevestigen, houdt de ontvangst van een orderbevestiging per e-mail niet in dat wij een bestelling aanvaarden of een aanbod tot verkoop van een product of dienst bevestigen. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de bestelhoeveelheid van een product of dienst te beperken en/of service aan een klant te weigeren. Wij kunnen ook verificatie van informatie eisen voorafgaand aan de aanvaarding en/of verzending van een bestelling.

AUTEURSRECHT KLACHTEN

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Indien u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een manier die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, gelieve dan onze auteursrechtenagent de hieronder gespecificeerde schriftelijke informatie te bezorgen. Merk op dat deze procedure uitsluitend bedoeld is om ons en onze filialen en aan ons gelieerde ondernemingen ervan in kennis te stellen dat uw auteursrechtelijk beschermd materiaal is geschonden:

  • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden;
  • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
  • Een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich op de Site bevindt;
  • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
  • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

AFWIJZING VAN GARANTIES

DE SITE EN DE INHOUD WORDEN GELEVERD "ZOALS DEZE IS" EN ZONDER ENIGE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. DE INFORMATIE OP DE SITE IS ALLEEN VOOR ALGEMENE INFORMATIEDOELEINDEN EN VORMT GEEN ADVIES. OLUKAI VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE INFORMATIE EN/OF FACILITEITEN OP DE SITE ACCURAAT, VOLLEDIG OF ACTUEEL ZIJN, OF DAT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT EVENTUELE GEBREKEN OP DE SITE GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN OF DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. OLUKAI GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DE SITE IN TERMEN VAN HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, ADEQUAATHEID, BRUIKBAARHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS, IN ELK GEVAL VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. OLUKAI BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE HELE OF EEN DEEL VAN DE SITE OP ELK MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING OP TE SCHORTEN OF TERUG TE TREKKEN ZONDER ENIGE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH TE NEMEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

UW GEBRUIK VAN DE SITE IS OP EIGEN RISICO. NOCH OLUKAI, NOCH EEN VAN HAAR FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, NOCH EEN VAN HAAR AGENTEN OF ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE SITE ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, DE MATERIALEN OP DE SITE, INCLUSIEF SCHADE VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN OF ENIGE ONJUISTHEID OF ONVOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE SITE, OF DE PRESTATIES VAN DE PRODUCTEN, ZELFS INDIEN OLUKAI OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. LET OP DAT SOMMIGE JURISDICTIES DE UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOESTAAN, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord OluKai en alle aan OluKai gelieerde bedrijven of personen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten, die verband houden met een schending van deze voorwaarden door u of uw bevoegde gebruikers, of in verband met het gebruik van de site of het internet, of uw aankopen of het plaatsen of verzenden van berichten of informatie op deze site door u of uw bevoegde gebruikers, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

TERMINATIE

U of wij kunnen uw account of uw gebruik van deze Site op elk moment, om welke reden dan ook of zonder reden, opschorten of beëindigen. U bent persoonlijk aansprakelijk voor alle geplaatste bestellingen of gemaakte kosten via uw account voorafgaand aan de beëindiging. Wij kunnen uw toegang tot onze Site ook blokkeren in het geval dat (i) u deze Algemene Voorwaarden schendt; (ii) wij niet in staat zijn om informatie die u aan ons verstrekt te verifiëren of te authenticeren; of (iii) wij van mening zijn dat uw acties financieel verlies of wettelijke aansprakelijkheid voor u, onze gebruikers of ons kunnen veroorzaken. U gaat ermee akkoord dat OluKai niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke opschorting of beëindiging.

LINKS NAAR DERDEN

Voor jouw gemak en om het gebruik van de Site te verbeteren, kunnen er van tijd tot tijd links worden aangeboden naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze links brengen je buiten OluKai's service en buiten de OluKai Site en vallen buiten OluKai's controle. Dit omvat links naar partners die gebruik kunnen maken van Olukai's logo's als onderdeel van een co-branding overeenkomst. De sites waarnaar je kunt linken hebben hun eigen aparte privacybeleid en hoewel OluKai de integriteit van haar Site probeert te beschermen, is OluKai niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en activiteiten van deze sites. U bezoekt/toetreedt deze sites dan ook geheel op eigen risico. Houdt u er rekening mee dat deze andere sites hun eigen cookies naar gebruikers kunnen sturen, gegevens kunnen verzamelen of persoonlijke informatie kunnen vragen, en u wordt daarom geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op deze websites te controleren voordat u ze gebruikt.

MISBRUIK VAN DE SITE

Het is verboden de Site te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van materiaal dat inbreukmakend, bedreigend, vals, misleidend, opruiend, lasterlijk, privacyschendend, obsceen, pornografisch, beledigend, discriminerend of illegaal is of kan zijn, of materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, de rechten van een partij kan schenden of anderszins aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid of de wet kan schenden. Het is u ook verboden de Site te gebruiken om reclame te maken of commerciële verzoeken te doen.

U stemt ermee in dat u geen robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen zult gebruiken om toegang te krijgen tot de Site, voor welk doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u niet zult: (i) geen actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur veroorzaakt of naar ons eigen goeddunken kan veroorzaken; (ii) de goede werking van de Site of activiteiten die op de Site worden uitgevoerd zult verstoren of trachten te verstoren; of (iii) geen maatregelen zult omzeilen die wij gebruiken om de toegang tot de Site te voorkomen of te beperken.

Naast alle rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan, kunnen wij, indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u de voorgaande verbodsbepalingen hebt geschonden of waarschijnlijk zult schenden, alle maatregelen nemen die wij nodig achten om de schending te verhelpen of te voorkomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de onmiddellijke verwijdering van de betreffende materialen of inhoud van deze Site. Wij zullen onze volledige medewerking verlenen aan alle rechtshandhavingsinstanties, gerechtelijke bevelen of dagvaardingen die ons verzoeken of opdracht geven de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijk materiaal plaatst.

DISCLAIMER VOOR DEELNAME

Van tijd tot tijd maakt OluKai het mogelijk om door u gegenereerde content te bekijken en te verspreiden, bijvoorbeeld door middel van "Tell a Friend" of e-postings of het versturen van ansichtkaarten aan anderen personen. U erkent dat OluKai slechts optreedt als een passief kanaal voor de distributie en niet verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de inhoud van de communicatie en het materiaal dat door u of andere gebruikers wordt gegenereerd. Indien u opmerkingen of recensies op de Site plaatst, verleent u ons tevens het recht om de naam te gebruiken die u indient bij een beoordeling, opmerking of andere Inhoud, indien van toepassing, in verband met een dergelijke beoordeling, opmerking of andere Inhoud. OluKai behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken communicaties en materialen te blokkeren of te verwijderen die naar haar mening niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden, of anderszins onacceptabel zijn voor OluKai.

ONGEVRAAGDE IDEEËN

OluKai heeft als beleid om ongevraagde inzendingen van ideeën, uitvindingen, ontwerpen en/of andere materialen bestaande uit teksten, beelden, geluiden, software, informatie of anderszins (de "Materialen") van personen buiten OluKai niet te beoordelen of te accepteren. Je dient daarom geen Materialen op de Site te plaatsen of per e-mail of anderszins naar OluKai te sturen. Indien je OluKai toch Materialen stuurt, ondanks het verzoek om dit niet te doen, dan is OluKai gerechtigd om deze Materialen volledig en kosteloos te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren en is OluKai niet gebonden aan enige geheimhoudingsverplichting met betrekking tot deze Materialen.

WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

OluKai behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze voorwaarden zijn aangebracht (inclusief het OluKai privacybeleid), betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

PURCHASES

Wanneer wij het mogelijk maken om producten via de Site te bestellen, verzoeken wij u tevens kennis te nemen van de algemene voorwaarden en het retournerings-/omruilbeleid die op deze aankopen van toepassing zullen zijn. U kunt deze voorwaarden en het retourneringsbeleid vinden op de pagina waar u uw bestelling plaatst.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Alle kwesties met betrekking tot deze site zullen worden beheerst door de wetten die van toepassing zijn in de Verenigde Staten, en iedereen die deze site gebruikt stemt ermee in dat elke rechtszaak zal worden behandeld in een staats- of federale rechtbank in Californië. Indien een deel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Het ongeldige deel zal worden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en rechtsgeldigheid hebben. 

UW TOESTEMMING

Door onze site te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid dat u hier vindt: Privacybeleid

AUTHENTIC BRANDS

Authentic Brands VOF is de officiële distributie partner voor OluKai LLC en exploiteert de website www.olukai.eu. AuthenticBrands VOF is gevestigd in Nederland. Klopperman 4A 2292 JD Wateringen.Authentic Brands is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 70849331 en BTW nummer NL858483828B01. Contact +31(0)85 822 96 12